Edumall คือสถาบันคอร์สเรียนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะออกเฉียงใต้ในยุค 4.0 Edumall เป็นการรวมคำระหว่าง "Education" แปลว่า การศึกษา และคำว่า "Mall" แปลว่า แหล่งรวมผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเพื่อการบริโภค จึงเกิดเป็นคำว่า "Eduamall" ที่แปลว่า แหล่งรวมสินค้าคอร์สเรียนเพื่อใช้ในการศึกษา ซึ่งเป็นการเรียนออนไลน์ที่มีความหลากหลายในรูปแบบของวิดีโอ