ลูกค้าซื้อคอร์สเรียนจาก Edumall เมื่อต้องการคืนค่าคอร์สเรียนจาก Edumall จะดำเนินการตามนโยบายการขอเปลี่ยนคอร์สดังต่อไปนี้


ส่วนที่ 1- เหตุผลของการขอคืนค่าคอร์สเรียน


1. คอร์สเรียนที่ได้รับ ไม่ใช่คอร์สเรียนที่ผู้เรียนสมัคร (Edumall ส่งผิดคอร์ส)

2. ปัญหาเกี่ยวกับ คุณภาพคอร์สเรียน (เสียง/ รูป/ เนิ้อหาคอร์ส)

3. ผู้เรียนรับข้อมูลจาก Edumall ที่ไม่ตรงกับเนื้อหาคอร์สเรียน ( ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายแจ้ง หรือข้อมูลในเว็บไซต์ ไม่ถูกต้อง)


ส่วนที่ 2-นโยบายการขอคืนค่าคอร์สเรียนตามเวลาซื้อและเวลาเรียน (สถานะคอร์สเรียน) ปริมาณการใช้งานส่วนที่ 3 - ติดต่อหรือส่งข้อมูลการขอคืนเงินผ่านอีเมล์ support@edumall.in.th โดยอีเมล์ที่คุณลงทะเบียนไว้ (จำเป็นต้องให้ผู้เรียนลงข้อมูลตามความเป็นจริงทุกประการ)


* กรุณาคัดลอกข้อมูลด้านล่างและส่งเมล์ ถึงอีเมล์ของแผนกบริการลูกค้า support@edumall.in.th

* การขอคืนค่าเล่าเรียนนั้นจะใช้เวลาดำการประมาณ 30 - 40 วันทำการโดยการโอนเงินคืนไปยังบัญชีธนาคารที่ผู้เรียนแจ้งไว้ 


Name (in Thai) ชื่อภาษาไทย:
Name (in Latin) ชื่อภาษาอังกฤษ: 
Email อีเมล์:
Phone number เบอร์โทรศัพท์:
Course name ชื่อคอร์สเรียน:
Payment Method วิธีการชำระเงิน:
Price Course ราคาคอร์ส:
Refund amount (baht) คืนเงินค่าเล่าเรียนจํานวน:
Reason for Requesting refund เหตผลในการขอคืนเงิน  
Account Number หมายเลขบัญชี:
Bank name ชื่อธนาคาร
Branch /สาขา


*เหตุผลการขอเงินคืนต้องตามนโยบายที่แจ้งไว้ข้างต้น